KTO SME?

Občianske združenie – Serafím je dobrovoľným, slobodným a otvoreným združením ľudí na Slovensku, ktorí sa stotožňujú s cieľmi Združenia a aktívne participujú na ich napĺňaní. Združenie vzniklo v roku 2012 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je právnickou osobou, má neziskový charakter, je založené na kresťanských a etických hodnotách.

Cieľ Združenia…

Cieľom Združenia je prehlbovanie liturgického a bohoslužobného života pravoslávnych veriacich v Cirkvi na základe Evanjeliovej zvesti o láske. Vychovávať a vzdelávať veriacich pravoslávnej Cirkvi k rozširovaniu a prehlbovaniu poznania Cirkvi, Boha, Evanjelija, životov svätých, povzbudzovanie k uplatňovaniu kresťanských princípov a hodnôt v praktickom živote a ich propagácia.

Prostriedkami, ktorými Združenie napĺňa svoje ciele sú najmä:

Charitatívna sociálna činnosť: aktívna pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi, občianskoprávna pomoc ľuďom v krízovej situácii. Duchovná a materiálna podpora osamelým ľuďom, starým, chorým, chudobným, hladujúcim alebo iným spôsobom hendikepovaným a neprispôsobivým. Riešenie rómskej problematiky v duchu kresťanskej etiky.

Športové činnosti: podpora športu detí a mládeže s dôrazom na kresťanskú etiku pri športových činnostiach.

Osvetová činnosť: organizovanie vydavateľskej, publikačnej a prekladateľskej činnosti.

Výchova a vzdelávanie: výchovná a vzdelávacia činnosť: organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a prednášok s kresťanským kontextom. Podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného času, organizovanie športových podujatí, táborov, koncertov a stretnutí detí a mládeže, prevencia negatívnych spoločenských javov. Organizovanie púti a pútnických zájazdov doma i v zahraničí. Budovanie aktívnej spolupráce medzi Pravoslávnymi cirkevnými obcami, posilnenie práce s veriacimi na pravoslávnych cirkevných obciach. Spolupráca s učiteľmi náboženskej výchovy pri formovaní detí a mládeže. Aktívna práca s mladými ľuďmi pri formovaní kresťanského života v Cirkvi.

Misijná činnosť: výchova veriacich pravoslávnej Cirkvi pre priamu výchovnú a sociálnu prácu s jednotlivcom a v skupine, schopnosť v osobnostiach mladých podporovať všetko dobré, ponúkať serióznu kultúrnu, sociálnu a teologickú formáciu, pomáhať rozvíjať osobné dary, učiť zdravo využívať voľný čas, v mladých plodiť iniciatívu, myšlienky, projekty, túžbu byť prospešnými pre dobro spoločnosti, a tak im pomáhať vyzrievať do plnej ľudskej a kresťanskej zrelosti.

Filantropická činnosť